بازدید وزیر آموزش عالی و پژوهش‌های علمی جمهوری عربی سوریه از سازمان