دستیابی به گیاهان مقاوم به تنش از طریق دست‌ورزی ژنتیکی و کشت بافت

در حوزه کشت بافت گیاهی پژوهش‌های مختلفی انجام گرفته است که در ادامه به برخی مهمترین آنها اشاره می‌شود.

 

تولید انبوه گیاهان رسبری و بلوبری از طریق كشت بافت به منظور بهینه سازی تولید میوه آنها در كشور: 
كشت این دو گیاه با توجه به مهیا بودن شرایط آب و هوایی در مناطقی كه محصولات اصلی و موردنیاز كشور قابل كشت نباشد، توصیه می شود. در همین راستا كشت و تولید رسبری در منطقه فیروزكوه كه خاك نامناسب، بادهای تند، سرمای زمستانه شدید و شدت آفتاب زیاد دارد موفقیت آمیز بوده و به عنوان الگو در این منطقه معرفی شده است. طرح تولید میوه بلوبری نیز در فاز اول اجرای كشت با موفقیت همراه بوده است. تولید موفق این گونه از میوه های جدید در كشور نیاز به بررسی علمی داشته چرا كه عملكرد آنها تحت تاثیر عوامل محیطی می باشند.

 

بررسی امكان انتقال ژن در راستای افزایش ماندگاری گل و حساسیت نسبت به سفیدك سطحی در گل بنفشه آفریقایی: 
اصلاح گیاهان قدمت چندین ساله داشته كه اغلب موفق بوده و سابقه گیاهان اصلاحی و تراریخته در دنیا بر كسی پوشیده نیست. در مسیر سنتز اتیلن در ژنوتیپهای بلند-عمر نسبت به سایر رقمها، تفاوتهای ژنتیکی دیده شده است. به تازگی موفقیت هایی در راستای تولید گیاهان غیرحساس به اتیلن درمرحله رشد و نموی گل، بدون ایجاد تغییر در سایر فرایندهای تحت کنترل اتیلن، بدست آمده است. درک جزئیات تولید و دریافت اتیلن توسط گیاهان، تولید گل هایی با طول عمر بالا را با استفاده از تراریختی ژنتیکی، سهولت بخشیده است. بنفشه آفریقایی یكی از محبوبترین گلهای آپارتمانی است و افزایش طول عمر گلهای آن از اهداف اصلاحگران بوده است. لذا در این پژوهش‎ها ابتدا گیاه بنفشه آفریقایی در شرایط درون شیشه ای مستقر شده و بررسی های لازم جهت القائ باززایی مستقیم یا غیر مستقیم انجام شد.

 

تولید گیاهچه های بنفشه آفریقایی حاصل از كشت بافت گیاهی در ارقام مختلف:

بنفشه آفریقایی گیاهی است آپارتمانی كه به دلیل بی تفاوت بودن به طول روز در تمام طول سال گل دار می باشد.روش متداول تكثیر این گیاه قلمه برگ می باشد اما تكثیر درون شیشه ای جایگزین مناسبی برای ازدیاد این گیاه می باشد.سرعت بالای تكثیر و یكنواختی گیاهان از مزایای این روش می باشد.
 

کشور: United Statesآی پی شما: 35.172.111.47مرورگر شما: Unknown ?