سه شنبه 28 خرداد 1398
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

اخبار

در جهت ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن در کشور:

جلسه مديران وزارت علوم با مسئولان اتاق بازرگاني برگزار شد

  • سه شنبه 20 آذر 1397
  • 867

جلسه مديران وزارت علوم با مسئولان اتاق بازرگاني به منظور تبادل نظر درباره ﮔﺴﺘﺮش زمينه‎هاي ﻫﻤﮑﺎري ﺑﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري و ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در جهت ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن در کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی: دکتر علیرضا عشوری رئیس سازمان پژوهش‎های علمی و صنعتی ایران به همراه دکتر برومند معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه مديران وزارت علوم با مسئولان اتاق بازرگاني به منظور تبادل نظر درباره ﮔﺴﺘﺮش زمينه‎هاي ﻫﻤﮑﺎري ﺑﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري و ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در جهت ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن در کشور  روز یک‎شنبه 19 آذرماه در محل اتاق بازرگانی شرکت کرد.
در این جلسه درجهت توسعه همکاری پیرامون موضعاتی چون: ﺗﺠﺎري ﺳﺎزي دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻓﻨﺎوري ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻓﻨﺎوران ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ و ﭘﺎرك ﻫﺎي ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري، ﺗﻌﻤﯿﻖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوري ﮐﺸﻮر از ﻣﺴﺎﺋﻞ، ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶ‎ﻫﺎي ﺑﺨﺶ‎ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن وﮐﺸﺎورزي ﮐﺸﻮر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﺟﻬﺖ‎دﻫﯽ در اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز و اوﻟﻮﯾﺖ‎ﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪي‎ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ داﻧﺸﯽ و ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺑﺨﺶ‎ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر، اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻫﻤﮑﺎري ﭘﻮﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶ‎ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﮐﺸﺎورزي ﻋﻀﻮ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﻨﺎوري ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارت در راﺳﺘﺎي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﻓﻨﺎوري و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﻓﻨﺎوري آﻣﺎده ﺗﺠﺎري ﺳﺎزي و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر، اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و اﯾﺪه ﻫﺎي ﻧﻮ و ﻫﻤﮑﺎري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﺄﺳﯿﺲ شرکت‎های زایشی بحث و گفتگو و مقرر شد با توجه به موضوعات عنوان شده تفاه‎نامه همکاری بین طرفین امضا گردد.
همچنین در این جلسه از طرف معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، دکتر علیرضا عشوری به عنوان نماینده وزارت علوم جهت ادامه همکاری به مسولان اتاق بازرگانی معرفی شد.

قابل ذکر است تعدادی از مدیران ستادی وزارت علوم و سازمان به همراه دکتر برومند و دکتر عشوری و همچنین مهندس پور فلاح، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران،  دکتر اله داد معاون اتاق ایران و تعدادی از مسئولان اتاق بازرگانی در این جلسه حضور داشتند.


 آخرين اخبار

  • مسير1: جاده قديم کرج، سه راه شهريار، بعد از شهرک سعيدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • مسير2: بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب
  • 56276020-27